กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Core Value)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
Downloads ภาษาไทย
Downloads English

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
Downloads ภาษาไทย

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข. (MoPH Code of Conduct)
Downloads ภาษาไทย

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
Downloads ภาษาไทย
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Downloads ภาษาไทย