Generic placeholder image

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 จำนวน 1 ห้อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 จำนวน 1 ห้อง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพ.pdf

: 2021-05-03 : Admin 1191