วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. บริการหลัก (main service) :


ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ประชาชนในเขตอาเภอตาลสุม และอาเภอใกล้เคียง ครอบคลุมการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทันตกรรม กายภาพบาบัด แพทย์แผนไทยและส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

2. วิสัยทัศน์ (vision) :


โรงพยาบาลชุมชนที่บริการดี มีมาตรฐาน ร่วมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย

3. พันธกิจ (mission) :


1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความเชี่ยวชาญในงาน เสริมสร้างจิตบริการที่ดีต่อผู้รับบริการ และมีความผาสุกในการทำงาน
2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3. ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวมร่วมกับภาคีเครือข่าย
4. สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำงานและสร้างความตระหนักให้เกิดความปลอดภัย 2P Safety

4. ค่านิยม (values) :


ยึดมั่นความปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

5. ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency) :


1. การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคอย่างมีมาตรฐาน ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ
2. การดูแลผู้ป่วยและระบบควบคุมโรคตามฤดูกาล ได้แก่ การควบคุมโรคไข้เลือดออก , โรคมือเท้าปาก ที่มีคุณภาพ
3. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่ครอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวม ด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ที่ เข้มแข็งในชุมชน และดูแลต่อเนื่องในชุมชน เช่น เครือข่ายสายใยรักแห่งครอบครัว ,เครือข่ายสุขภาพจิต ,เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ,เครือข่ายดูแลในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง , เครือข่ายดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และเครือข่ายในการดูแลผู้พิการ ฟื้นฟูผู้พิการ โดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย ทีมหมอครอบครัว ที่ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

6. วัฒนธรรมองค์กร :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

7. ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล


1. โล่รางวัลโรงพยาบาลอาเภอดีเด่น ระดับโซน ประจำปี 2542
2. โล่รางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2542
3. โล่รางวัลฝึกอบรมและพัฒนากาลังคน ดาเนินกิจกรรม 5 ส.
4. โล่รางวัลหน่วยงานประสานกิจกรรมสาธารณสุขระดับอาเภอ ดีเด่น ปี พ.ศ. 2544
5. โล่โครงการพัฒนาสถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน ( Healthy Workplace ) ประจำปี 2544
6. โลห์รางวัลชมเชยการประกวดจัดนิทรรศการ มหกรรมสุขภาพชุมชน จ. อุบลราชธานีปี 2552
7. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2553
8. โรงพยาบาลตาลสุมได้ผ่านการรับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ประจำปี 2554
9. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ประจำปี 2554
10. โรงพยาบาลตาลสุมผ่านตามเกณฑ์การรับรองกระบวนการคุณภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2554
11. ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมระดับเพชร(โรงเรียนแรกของอาเภอตาลสุม) ประจำปี 2555
12. ผ่านการประเมินสถานที่ทางานน่าอยู่น่าทางานผ่านเกณฑ์มาตรฐานดีมาก (ระดับทอง) ประจำปี 2555
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับรางวัลรองชนะเลิศ( ขนาดเล็ก) ประจำปี 2555
14. ผ่านการประเมินตาบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ประจำปี 2555
15. ผ่านการประเมินการให้บริการคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น(อาเภอแรกของจังหวัดอุบลราชธานี)ประจำปี 2555
16. ชนะเลิศการนาเสนอวิชาการ ประเภท นวัตกรรม โซน 1 สสจ.อุบลราชธานี ประจำปี 2555
17. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการนาเสนอวิชาการ มหกรรมวิชาการสุขภาพดีวิถีไทยเขต10ที่จ.มุกดาหารประจำปี 2555
18. รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2555 นางศศิธร คงสกุล พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ( หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล )
19. ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัย ด้านคลินิกบริการ ระดับจังหวัด และ ระดับเขตเรื่อง การใช้โปรแกรมสปาเพื่อลดความเจ็บปวด ขณะรอ และร่วมนาเสนอในเวทีวิชาการระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับ กระทรวง และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555
20. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทานโล่เกียรติคุณ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองประจา ปี 2553 และ ผ่านการ Re-accredit ปี 2556
21. ผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงจากการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลระดับดีเด่นประจำปี 2556
22. ผ่านการประเมินอาเภออนามัยการเจริญพันธ์ ประจำปี 2556
23. ผ่านการประเมินอาเภอส่งเสริม ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนประจำปี 2556
24. ผ่านการประเมิน หมู่บ้านจัดการ/ตาบลจัดการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2557
25. ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพประจำปี 2557
26. ผ่านการประเมินองค์กรไร้พุงประจำปี 2557
27. โรงพยาบาลตาลสุมได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นระยะเวลา 3ปี วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2558
28. ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารอวค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมันและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาการรับรอง 2560 - 2563

8. พัฒนาคุณภาพบริการในกลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่


   4.1 โรคที่มีความเสี่ยงสูง เช่น AMI , Birth Asphyxia , PPH , HI
   4.2 โรคเรื้อรัง เช่น DM, Asthma
   4.3 โรคทางระบาดวิทยา เช่น DHF
   4.4 โรคจิตเวช อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
   4.5 โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น Occupational Lung Disease จากโรงโม่หิน , สารเคมีทางการเกษตร
   4.6 โรคสำคัญในพื้นที่ Teenage Pregnancy

9. พัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่าย