ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลพื้นฐาน
โรงพยาบาลดอนมดแดง
1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย : โรงพยาบาลดอนมดแดง
ชื่อภาษอังกฤษ :DONMODDAENG HOSPITAL
ที่ตั้ง : 1 หมู่ 12 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์/โทรสาร : 045 – 308054
Website :www.dmdhospital.com
ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ต้นสังกัดพื้นที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
2. ลักษณะการบริการ
เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก (ระดับ F3)ให้บริการจำนวนเตียงผู้ป่วยใน 30 เตียง มีจำนวนประชากรในอำเภอประมาณ 27,000 คน 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 4 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง
โรงพยาบาลดอนมดแดงเปิดให้บริการแผนกต่าง ๆ ดังนี้
1. ผู้ป่วยนอก
2. ผู้ป่วยใน
3. ทันตกรรม
4. กายภาพบำบัด
5. การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย
6. งานปฐมภูมิและองค์รวม
7. คลินิกกัญชา