การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity&Transparency Assessment : ITA

ประจำปีงบประมาณ 2563

- รายละเอียดแยกตามข้อดังนี้ ( ปรับปรุง 15 มิถุนายน 2563 เวลา 15:09 น.) -

 EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   1.1   ขออนุญาตเผยแพร่วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

   1.2   รายงานผลจัดซื้อ(บริหาร)

   1.3   รายงานผลจัดซื้อ(คลังยา)

   1.4   ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(บริหาร)

   1.5   ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(คลังยา)

   1.6   การเผยแพร่ (Print screen)

 EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

   2.1   ขอเผยแพร่ข้อสั่งการ

       2.1.1 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อสั่งการการจัดซื้อจัดจ้าง

       2.1.2 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

       2.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

   2.2   หนังสือแจ้งอนุมัติแผน

   2.3   แผนจัดซื้อวัสดุ

   2.4   คำสั่งเผยแพร่่ปิด.ปลด.และเผยแพร่บนเว็บไซต์

   2.5   ประกาศป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

   2.6   เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

 EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 _ประกาศเผยแพร่แผน ปีงบ63(ครุภัณฑ์)_

 _ประกาศเผยแพร่แผน ปีงบ63(คอนกรีต)_

   3.1   แผนงบค่าเสื่อม 2563

   3.2   แผนโครงการ

       3.2.1 โครงการที่1 คอนกรีต

       3.2.2 โครงการที่2 วงเงินสูงสุด

       3.2.3 โครงการที่3 วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป

   3.3   ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(บริหาร)

   3.4   ฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล(คลังยา)

 EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

   4.1   ขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63

       4.1.1 ขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

       4.1.1.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.(ตค-กพ63)

       4.1.1.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.(มีค63)

       4.1.1.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.(เมย63)

       4.1.1.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.(พค63)

   4.2   ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

   4.3  สขร.1

       - เดือนมีนาคม 2563

       - เดือนเมษายน 2563

       - เดือนพฤษภาคม 2563

 EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานฯ

   5.1   หนังสือขออนุญาตดำเนินโครงการฯ

   5.2   โครงการอบรมการจมน้ำในเด็ก ปีงบประมาณ 2563

   5.3   สรุปโครงการอบรมการป้องกันการจมน้ำในเด็กเขตอำเภอเขมราฐปี 2562

   5.4   ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันการจมน้ำในเด้กเขตอำเภอเขมราฐ

   5.5   บันทึกข้อความ แจ้งการดำเนินการโครงการอบรมฯ

   5.6   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการฯ

 EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน_โครงการตามภารกิจหลักฯ

   6.1   บันทึกข้อความขอนุมัติดำเนินโครงการ

   6.2   โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขปีงบ 63

   6.3   สรุปการดำเนินโครงการ

   6.4   แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขปีงบ 62

   6.5   ภาพถ่ายประกอบ

   6.6   บันทึกข้อความแจ้งการดำเนินโครงการการดำเนินงานฯ

   6.7   แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

 EB 7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการฯ

   7.1   บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

   7.2   โครงการรักเหนือรัก ปีงบประมาณ 2563

   7.3   สรุปผลโครงการ

   7.4   รูปภาพประกอบ

   7.5   บันทึกข้อความ แจ้งการดำเนินโครงการ

   7.6   แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเวป

 EB 8หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะฯ

   8.1   บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

   8.2   ประกาศคำสั่ง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล

   8.3   กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ

   8.4   รายงานผลการติดตามการดำเนินงานฯ

   8.5   แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

 EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

   9.1   ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ-ฯ-พ.ศ.2560

   9.2   ประกาศกระทรวงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

   9.3   ประมวลกฎหมายจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

   9.4   พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม

   9.5   ยุทธศาสตร์ชาติ

 EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนฏิบัติการประจำปี

   10.1   หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติการปีงบ 63

   10.2.1   แผนปฏิบัติการของหน่วยงานปีงบ 63 p1

   10.2.2   แผนปฏิบัติการของหน่วยงานปีงบ 63 p2

   10.2.3   แผนปฏิบัติการของหน่วยงานปีงบ 63 p3

 EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)

   11.1.1   บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปีงบ 62(ที่ผ่านมา)

   11.1.2   บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปีงบ 62(ที่ผ่านมา)

   11.2   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 62

   11.3   Link แสดงหลักฐานของหน่วยงาน

 EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแปนปฏิบัติการประจำปี 63

   12.1.1   บันทึกข้อความการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ. 2563

   12.1.2   หนังสือแจ้งให้่เร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

   12.2   ผลการกกำกับติดตามผลการดำเนิงานตามแผนที่ระบุในแผนปฏิบัติการฯ

 EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนิการกับเจ้าหน้าที่ผลสัมฤทธิ์งานต่ำ(ขอใหม่)

   13.1   บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและการขออนุญาตเผยแพร่บนเวปฯ

   13.2   คำสั่งหรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานต่ำ

   13.3   กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

   13.4   หลักฐานการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจรับทราบฯ

   13.5   หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 EB 14 หน่วยงานมีการรรายงานประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรและเปิดเผยผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นดีมากฯ(ขอใหม่)

   14.1   บันทึกข้อความลงนามประกาศและการขออนุญาตเผยแพร่ฯ

   14.2   ประกาศโรงพยาบาลเขมราฐ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานฯ

   14.3   ภาพถ่ายประกอบ

 EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

   15.1.1  บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนง

   15.1.2  บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลฯ

   15.2  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสุงสุด

   15.3  ภาพประกอบ

   15.4  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ

 EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

   16.1  คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

   16.2  หลักฐานช่องทางการร้องเรียนฯ

   16.3  คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนฯ

   16.4  แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

   16.5  หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน

   16.6  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน

 EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไลหรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

   17.1  บันทึกขออนุญาตผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ

   17.2  ประกาศมาตรการ ข้อสั่งการมาตรการการป้องกันการรับ สินบนทุกรูปแบบในหน่วยงาน

   17.3  หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต

   17.4.1   บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามฯ

   17.4.2   รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบน

   17.5   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต(ทำใหม่)

   18.1  หนังสืออนุมัติแผนและโครงการ ปี 63

   18.2  โครงการวันพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

   18.3  ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ

   18.4  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานฯ

   18.5  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

   19.1  แจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   19.2  คำสั่งคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม

   19.3  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

   19.4

   19.5  แผนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณธรรม

   19.6  เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

 EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

   20.1  บันทึกข้อความแจ้งแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง

   20.2  รายงานผลการดำเนินงานการการป้องการทุจริต

   20.3  ขออนุญาตเผยแพร่

   20.4  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

   21.1  หนังสือแจ้งเวียน

   21.2  บันทึกข้อความกรอบแนวทางการป้องกันความ

   21.3  เอกสาร

   21.4  เอกสาร

   21.5  หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์

 EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

   22.1  รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส)

   22.2  การอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต

   22.3  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

   22.4  แนงทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

   22.5  ขอเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะ

 EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

   23.1  ขออนุมัตและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

   23.2  แผนการป้องกันการทุจริต

   23.3  แผนการดำเนินงานจริยธรรม

   23.4  เผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะ

 EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

   24.1

       24.1.1 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงาน

       24.1.2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนการป้องกันปราบปรามทุจริต

    24.2

       24.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินงานแผนการป้องกันปราบปรามทุจริต

       24.2.2 รายงานผลติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม

   24.3  หนังสือแบบฟอร์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซ

 EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

   25.1  แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล

   25.2  ประกาศมาตรการแนวทางการปฏิบัติงาน

   25.3  รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

 EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

   26.1  ขอเผยแพร่ข้อมูลต่สาธารณะ

   26.2  ผังขั้นตอนการให้บริการ

       26.2.1 ตารางการให้บริการประชาชน

    ....