เตรียมความพร้อมการปรับตัวองค์กรในยุค 4.0 เข้ารับฟังบรรยาย เรื่อง ดอนมดแดง 4.0 การปรับตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง #DMDHOSPITAL4.0 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เข้ารับฟังบรรยาย เรื่อง ดอนมดแดง 4.0 การปรับตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยวิทยากร อ.อนุชิต คุ้มไพร่ และ นพ.ธีรวัฒน์ สุวรรณี

2019-05-02