โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับเครือข่ายอำเภอดอนมดแดง วันที่ 5 เมษยน 2562 ประจำปี 2562

โรงพยาบาลดอนมดแดงร่วมกับเครือข่ายอำเภอดอนมดแดงได้จัดทำโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ประจำปี 2562 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาล 

2019-04-05