โครงการอบรมพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (Excellent Service Behavior : ESB ) วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม รพ.ดอนมดแดง

โครงการอบรมพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (Excellent Service Behavior : ESB ) วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพ.ดอนมดแดง โดยวิทยากร ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 

2019-03-25