เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอดอนมดแดง รับนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอนมดแด

 

2019-12-18 รพ.ดอนมดแดง