การจัดกิจกรรม "รวมพลคนดอนมดแดง ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม รร.ดอนมดแดงวิทยาคม

การจัดกิจกรรม "รวมพลคนดอนมดแดง ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม รร.ดอนมดแดงวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานราชการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด

2019-06-10 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม