กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD)รพ.ดอนมดแดงและะสาธารณสุขอำเภอ รับนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(NCD) โรงพยาบาลดอนมดแดง รับนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคลินิก NCD 

2019-05-14 โรงพยาบาลดอนมดแดง